Gofin Podatki

Mechanizm podzielonej płatności - przelewy zbiorcze i zapłata zaliczek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (1039) z dnia 10.11.2019 r.
Jeśli płatności w ramach przelewów zbiorczych można dokonywać w przypadku wystawienia na rzecz podatnika przez jednego dostawcę lub usługodawcę więcej niż jednej faktury (w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc), to tym samym istotna jest data wystawienia tych faktur. W komunikacie przelewu należy zatem podać okres, za jaki dokonywana jest płatność zbiorcza, kierując się datą wystawienia faktur.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Rozliczenie wydatków na spotkania integracyjne dla podwykonawców i członków ich rodzin - interpretacja organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (500) z dnia 20.10.2019 r.
Wydatki poniesione przez spółkę na organizację spotkań firmowych, w szczególności w formie pikników rodzinnych, wigilii, balu karnawałowego - w zakresie dotyczącym podwykonawców spółki oraz członków ich rodzin nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 września 2019 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.309.2019.3.MBD.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Limity uprawniające do korzystania ze statusu małego podatnika w 2020 r.
Poradnik VAT nr 20 (500) z dnia 20.10.2019 r.
Status małego podatnika przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Przeliczenia kwoty euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy roboczy dzień października poprzedniego roku podatkowego, przy czym kwotę tę w tym przypadku zaokrągla się do 1.000 zł.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Sprzedaż przez internet na gruncie PIT
Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019 r., autor: Ewelina Piotrowska
Internet z uwagi na rosnącą popularność stał się powszechnym kanałem dystrybucji towarów i usług. Dlatego wiele osób dokonuje sprzedaży w sieci, prowadząc sklep internetowy, ale też prywatnie, zbywając rzeczy na portalach aukcyjnych. W tym drugim przypadku także należy pamiętać o obowiązku dokonywania rozliczeń w zakresie PIT.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Rozliczenie prowizji i opłat dotyczących kredytu inwestycyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (1040) z dnia 20.11.2019 r.
Opłata przygotowawcza oraz prowizja od zaangażowania, o ile zostaną naliczone do dnia przyjęcia środka trwałego do używania, powinny zwiększyć koszt jego wytworzenia, czyli jego wartość początkową. W konsekwencji ich zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nastąpi za pośrednictwem odpisów amortyzacyjnych. W przypadku wytworzenia środka trwałego jego wartość początkową ustala się w oparciu o koszt jego wytworzenia.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Ochrona wzroku w rozliczeniach podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019 r., autor: Agata Cieśla
W pracy, zwłaszcza biurowej, wykorzystuje się różnego rodzaju urządzenia wyposażone w monitory ekranowe. Wykonywanie pracy z użyciem komputerów, laptopów, tabletów czy też innych urządzeń posiadających monitory niewątpliwie obciąża wzrok. Dlatego większość osób ich używających stosuje w trakcie takiej pracy okulary korekcyjne lub szkła kontaktowe. Wielu pracodawców finansuje lub refinansuje ich nabywanie. Wydatek ten muszą prawidłowo rozliczyć z jednej strony w kosztach podatkowych, a z drugiej ustalając przychód u pracownika, który ze świadczenia tego skorzystał.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Uproszczenia w prawie podatkowym
Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019 r., autor: Ewelina Piotrowska
Dążąc do stworzenia lepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, z początkiem 2019 r. ustawodawca wprowadził w życie wiele nowych rozwiązań redukujących obciążenia administracyjne. W zakresie prawa podatkowego obowiązują zmiany dotyczące wyboru formy opodatkowania oraz inne uproszczenia dla podatników PIT i podatników CIT.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Jak mieć dostęp on-line do akt sądowoadministracyjnych?
Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019 r., autor: Małgorzata Żujewska
Akta sprawy sądowoadministracyjnej można przeglądać w internecie na portalu PASSA. Potrzebny jest do tego kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany oraz złożenie wniosku. Raz przyznany dostęp umożliwia przeglądanie kolejnych dokumentów związanych ze sprawą bez konieczności wnoszenia dodatkowych wniosków.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Zasady zwrotu VAT w terminie przyspieszonym
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019 r., autor: Aleksandra Węgielska
Nadwyżkę VAT występującą w danym okresie rozliczeniowym podatnik ma prawo przenieść do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym lub zażądać jej zwrotu. Zwrot ten, co do zasady, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji na rachunek bankowy podatnika. W uzasadnionych przypadkach termin zwrotu może być skrócony do 25 dni. Obecnie funkcjonują dwa niezależne tryby otrzymywania zwrotu VAT w terminie przyspieszonym.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Zmiana stawek VAT na publikacje elektroniczne i papierowe od 1 listopada 2019 r.
Poradnik VAT nr 19 (499) z dnia 10.10.2019 r.
Gazety i czasopisma (wszelkiego rodzaju), tj. drukowane, na dyskach, taśmach i innych nośnikach, jak również w formie elektronicznej (e-prasa), podlegają opodatkowaniu jedną, 8% stawką VAT (z wyłączeniem drukowanych i wydawanych na dyskach, taśmach i innych nośnikach danych czasopism regionalnych i lokalnych, które podlegają 5% stawką VAT). Od 1 listopada 2019 r. nie ma już w ustawie o VAT odrębnej definicji czasopism specjalistycznych.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Aktualności

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, jakie działania powinien podjąć podatnik aby uznać, że zawierając transakcję zachował należytą staranność 2017-09-15

Należyta staranność w VAT - wysokie oczekiwania fiskusa podatki i Ministerstwo Finansów wyjaśniło, jakie działania powinien podjąć podatnik aby uznać, że zawierając transakcję zachował należytą staranność. Niektórym ze stawianych przez fiskusa wymogom ciężko sprostać. Działania weryfikacyjne zostały wymienione w przygotowanej przez Ministerstwo odpowiedzi na interpelację poselską (nr 14059). W interpelacji zwrócono uwagę, że na przedsiębiorcach ciąży ryzyko związane z nieuczciwością ich kontrahentów. 

Catering dla pracowników nie jest wydatkiem na reprezentację. 2017-09-11

Kwoty wydatkowane na usługi gastronomiczne związane z wewnętrznymi spotkaniami pracowników oraz osób współpracujących ze spółką, a także z naradami zarządu i kadry kierowniczej mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.


Tak wynika z interpretacji Indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 lipca 2017 r. (0111-KDIB2-3.4010.20.2017.1.AB). Podatnik prowadzi działalność w zakresie wynajmu podnośników, ich sprzedaży oraz usług serwisowych i szkoleniowych. Wśród ponoszonych przez spółkę kosztów są również wydatki na usługi gastronomiczne (cateringowe) w związku z organizowanymi spotkaniami wewnętrznymi. Zakupione usługi gastronomiczne (cateringowe) obejmują dostawę obiadów, kolacji, kanapek kaw, herbat oraz innych napojów bezalkoholowych. Spotkania, na których serwowane są posiłki, mają charakter wewnętrznych konsultacji, roboczych narad pracowników (m.in działów sprzedaży, serwisu i wynajmu), w szczególności są to: 

Jednorazowa amortyzacja do kwoty 100 000 zł. 2017-08-28

2 sierpnia 2017 weszły w życie przepisy wprowadzające możliwość corocznego jednorazowego rozliczenia wydatków na środki trwałe do limitu 100 tys. zł, przy minimalnej wartości poniesionych wydatków w wysokości 10 tys. zł.

Zmiana wprowadza  możliwość przyspieszonej amortyzacji środków trwałych nabywanych przez podatników PIT oraz CIT.

Ważne: przepisy dotyczą wyłącznie nabycia fabrycznie nowych środków trwałych i nie znajdują zastosowania do zakupu samochodów

Ulga nie jest objęta limitem pomocy de minimis, tym samym będą mogli z niej skorzystać również przedsiębiorcy, którzy, przykładowo, w ostatnich latach otrzymali dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy nabyli w roku podatkowym jeden środek trwały o wartości co najmniej 10 tys. zł lub kilka środków trwałych o łącznej wartości co najmniej 10 tys. zł, przy czy wartość pojedynczego środka trwałego musi przekraczać 3,5 tys. zł. Jeżeli podatnik poniósł wydatki na środki trwałe powyżej 100 tys. zł, to jednorazowemu odpisowi podlega kwota 100 tys. zł, natomiast pozostała część będzie amortyzowana w kolejnych latach podatkowych według zasad ogólnych.

Rząd odwołał plan Morawieckiego. Nie będzie ulg na ekoauta 2017-04-12

Rząd bezterminowo odłożył plan zmian w akcyzie na samochody, które miały ograniczyć gigantyczne wyłudzenia podatkowe i promować auta ekologiczne. 


Każdą fakturę od sprzedawcy rozliczamy osobno. 2017-03-24

 INTERPRETACJA

Firma może płacić gotówką, jeśli wartość poszczególnych zakupów nie przekracza 15 tys. zł. Transakcje powyżej 15 tys. zł muszą być opłacone z rachunku. Przedsiębiorca, który tego nie przestrzega, nie zaliczy wydatku do podatkowych kosztów. Jeśli jednak podpisał umowę ramową na większą ilość dostaw, nie musi ich sumować. Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Wystąpiła o nią firma, która zawiera umowy ramowe z hurtowniami farmaceutyczny: mi. Kupuje od nich m.in. leki oraz suplementy diety. Umowy zawierają ogólne warunki współpracy, określając np. wysokość premii od zakupów. Firma podkreśla, że w momencie podpisywania umów nie wiadomo jeszcze, jakie konkretnie towary kupi, a także jaka będzie ich łączna wartość. Decyzję w tej sprawie podejmuje zarząd, kierując się popytem na dany produkt. Zakupy poszczególnych towarów dokumentują faktury. Są opłacane gotówką, ale wykazane w nich kwoty nie przekraczają 15 tys. zł.

Wartość faktur w czasie obowiązywania danej umowy jest jednak wyższa od tego limitu. Czy oznacza to, że wydatki opłacone gotówką nie mogą być podatkowym kosztem? Firma twierdzi, że mogą, ponieważ przepisy wprowadzające limit mówią o jednorazowej wartości transakcji. Nie ma więc podstaw do sumowania zakupów. Fiskus w interpretacji przypomniał, że obowiązujące od 1 stycznia przepisy wyłączają z kosztów każdą płatność (bez względu na jej kwotę) z pominięciem rachunku bankowego, jeżeli jest dokonywana w transakcji o wartości przekraczającej 15 tys. zł.

Jak rozumieć pojęcie „transakcja"? To czynność prawna (umowa) zawierana w związku z prowadzoną przez strony działalnością gospodarczą, w której wykonaniu dokonywana jest przynajmniej jedna płatność. Jeśli mamy do czynienia z ramowymi umowami, przez jednorazową wartość transakcji należy rozumieć wartość poszczególnych zamówień, nie zaś sumę sprzedaży dokonanej na podstawie umowy. Firma ma więc rację, że pojęcie „transakcja" należy utożsamiać ze sprzedażą dokonaną na podstawie danej faktury VAT.

Nie trzeba sumować kwot z poszczególnych faktur.

Reasumując, poniesione przez firmę wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Wprawdzie są opłacane gotówką, ale wartość transakcji nie przekracza 15 tys. zł.

Fiskus dowie się zagranicznych rachunkach polskich podatników. 2017-03-20

W tym roku rozpoczyna funkcjonowanie międzynarodowy system automatycznej wymiany informacji podatkowych. Z jego pomocą już za kilka miesięcy krajowe organy podatkowe zbiorą za pośrednictwem instytucji finansowych, np. banków, informacje finansowe o rezydentach podatkowych innych państw. Zebrane informacje finansowe zostaną następnie przesłane organom podatkowym z właściwych państw w uniwersalnym standardzie raportowania, tzw. CRS (ang. Common Reporting Standard).

Fiskus uznał, że angielski pomaga w biznesie. 2017-01-11

Przedsiębiorca zaliczy w koszty wydatki na naukę języka, jeśli używa go w interesach.

Chociaż przepisy dotyczące kosztów uzyskania przychodów nie uległy zmianie, to ostatnio fiskus interpretuje je na korzyść podatników.  Organy podatkowe nie twierdzą już, że nauka języka obcego to prywatna sprawa przedsiębiorcy.

Potwierdza to najnowsza interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu (3063-ILPB1-1.4511.215.2016.2.IM)

Znacznie wzrósł limit przychodów decydujący o formie prowadzenia księgowości. 2017-01-03

Jeśli firma - nie przekroczyła w 2016 roku kwoty 8 595 200 zł przychodów, może rozliczać się z fiskusem za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Poprzednio limit przychodów wynosił 5 092 440 zł. Podwyżkę limitu wprowadziła ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (została opublikowana w Dzienniku Ustaw 30 grudnia pod pozycją 2255). Wynika z niej, że limit to teraz 2 mln euro (wcześniej 1,2 mln euro). Przelicza się go na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

Nie będzie jednolitego podatku. 2016-12-21

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów podjął decyzję o zakończeniu prac studyjno-analitycznych związanych z tzw. jednolitym podatkiem.

"Po rzeczowych konsultacjach i wszechstronnych analizach „za" i „przeciw", zdecydowaliśmy, że nie wprowadzimy tego rozwiązania do polskiego systemu podatkowego" – oświadczył wicepremier Mateusz Morawiecki,  przewodniczący KERM. 

Niższa stawka CIT od 2017 r. 2016-12-14

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obniża stawkę podatku dochodowego od osób prawnych z 19% do 15% dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność – w roku, w którym ją rozpoczęli.
Celem ustawy jest poprawa warunków do rozwoju i lepszej konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej tych firm. Wprowadzane nowelizacją rozwiązania mają wesprzeć podatników, dla których utrudnienia w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje czy zaburzone warunki
stanowią barierę w rozwijaniu przedsiębiorstwa.
Wprowadzone zostają również zmiany uszczelniające system podatkowy, poprzez ograniczenie stosowania niektórych preferencji podatkowych w przypadku transakcji dokonywanych wyłącznie lub głównie w celu uzyskania korzyści podatkowej (bez uzasadnionych
przyczyn ekonomicznych) oraz zmiany przepisów wykorzystywanych w stosowanych przez podatników schematach optymalizacyjnych. Nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2017 r. Wyjątkowo, z dniem następującym po dniu ogłoszenia, wszedł w życie art. 7 nowelizacji, który wprowadza ograniczenie w stosowaniu obniżonej, stawki podatku CIT, w stosunku do podatników nowo utworzonych w wyniku działań restrukturyzacyjnych, przeprowadzanych jeszcze przed wejściem właściwych przepisów w życie, a już po ich opublikowaniu.

Zakup samochodów elektrycznych ma zostać zwolniony z akcyzy i objęty prawem do całkowitego odliczenia VAT. 2016-09-21

Zachęty do przesiadki do pojazdów zasilanych kilowatami prądu zamiast benzyną czy olejem napędowym przewiduje „Plan rozwoju elektromobilności", który Ministerstwo Energii przekazuje właśnie do konsultacji.

Firmy będą mogły wrzucić w koszty użytkowanie aut elektrycznych i odliczać cały VAT związany z eksploatacją (teraz można odliczyć połowę VAT, jeśli nie prowadzi się ewidencji przebiegu).

W planach są też dopłaty do zakupu pierwszych 100 tys. aut.

Na to wszystko musi się jednak jeszcze zgodzić Ministerstwo Finansów, z którym projekt rozwijania e-motoryzacji będzie dopiero uzgadniany.

Spółka z o.o. z księgą podatkową. 2016-07-20

Być może od przyszłego roku więcej podmiotów będzie uprawnionych do prowadzenia uproszczonej księgowości. Takie rozwiązania dla małych firm zakłada poselski projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości. Projekt trafił do sejmu.

Przewiduje on, że spółki handlowe i spółki cywilne osób prawnych, które uzyskują niskie przychody, mogłyby prowadzić ewidencję w postaci księgi przychodów i rozchodów a nie ksiąg rachunkowych. Dopiero w momencie osiągnięcia rocznego przychodu netto w wysokości 1,2 mln euro miałyby one obowiązek przejścia na pełną księgowość.

Pracownik nie ma przychodu z tytułu prowadzenia prywatnych rozmów przez służbowy telefon. Trudno określić wartość tych rozmów, jeśli firma płaci abonament. 2016-07-07

Izba Skarbowa w Łodzi określiła w interpretacji sposób rozliczenia nieodpłatnych świadczeń dla pracowników. Z pytaniem zwróciła się firma, która zawarła z operatorem sieci telefonicznej umową określającą, że jedyną opłatą za wszelkie rozmowy i transfer danych jest stały zryczałtowany abonament, bez limitu rozmów. Umowa nie wskazuje stawki za jedną minutę połączenia, co uniemożliwia wycenę połączeń. Pracownicy korzystają z telefonów w celach służbowych, jednak firma chce dopuścić możliwość okazjonalnego wykorzystywania ich do celów prywatnych.

Wnioskodawca zapytał, czy w tej sytuacji wykonywanie rozmów prywatnych z telefonu służbowego powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu ze stosunku pracy, od którego powinno pobrać się zaliczkę na podatek dochodowy. 

W opisanej sprawie nie można ustalić kosztów połączenia, dzieląc wartość abonamentu przez minuty rozmów przeprowadzonych w celach prywatnych na podstawie billingu. Wynik takiego działania nie prowadzi do prawidłowego określenia kosztów. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (K 7/13) „inne nieodpłatne świadczenie", o którym mowa w tym przepisie, oznacza wyłącznie przysporzenie majątkowe o indywidualnie określonej wartości, otrzymane przez pracownika. O nieodpłatnym świadczeniu mówimy wówczas, gdy wystąpi zdarzenie, którego skutkiem jest nieodpłatne przysporzenie majątkowe mające konkretny wymiar finansowy i charakter korzyści uzyskanej kosztem innego podmiotu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził,  że w takim przypadku niemożliwe jest ustalenie przychodu dla danego pracownika, gdyż umowa nie określa kosztu jednej minuty rozmowy w opcji umówionego abonamentu. W tej sytuacji po stronie takiego pracownika nie powstanie przychód do opodatkowania PIT.

Można odliczyć VAT przy zakupie aparatu fotograficznego 2016-06-29

INTERPRETACJA  (ITPP2/4512-285/16/AJ

Faktura jest prawidłowa także wtedy, gdy oprócz nabywcy są na niej dane jego małżonka. Dla celów odliczenia VAT najważniejszy jest związek wydatku z działalnością gospodarczą i wykonywaniem czynności opodatkowanych. Formalne aspekty mają drugorzędne znaczenie.

Na takim stanowisku stoki Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Od przyszłego roku nowe oraz małe firmy zapłacą 15 proc CIT. 2016-06-23

Spółki kapitałowe mające rocznie do 1,2 mln euro przychodów zapłacą niższy podatek. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o CIT przyjętego przez Radę Ministrów. Wyliczenia Ministerstwa Finansów pokazują, że z niższej 15-proc. stawki skorzysta ponad 90 proc. podatników CIT. Pozostali będą nadal płacić 19 proc. - Szkoda, że ministerstwo nie chce ulżyć też tym większym spółkom, które przecież odprowadzają najwięcej podatku - mówi adwokat Piotr Świniarski. Zwraca uwagę, że na nowelizacji przepisów nie skorzystają prowadzące działalność gospodarczą osoby fizyczne (samodzielnie albo w spółkach osobowych, np. jawnej lub komandytowej). Nadal będą płacić podatek według skali (18 lub 32 proc.) albo liniowy (19 proc.).

Zapłata za faktury tylko bezgotówkowo. 2016-02-09

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmiany ustaw o podatku dochodowym. Zmiany te dotycza korekty kosztów, w sytuacji gdy przedsiębiorca zapłacił  gotówką zamiast za pośrednictwem rachunku bankowego.  Dotyczy to transakcji o jednorazowej wartości powyżej 15 tys. zł. Przedsiębiorca będzie zobowiązany zmniejszyć koszty podatkowe w przypadku obciążenia go tą płatnością jak również nie będzie miał prawa zaliczyć tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Jeśli w danym miesiącu poniesie koszty w niższej wysokości niż kwota zmniejszenia, będzie musiał zwiększyć przychód o tę różnicę. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Witamy w nowym serwisie 2015-09-10


Zmiana rachunku bankowego

Zmiana rachunku bankowego od dnia 01.02.2016r.


Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana głównego rachunku firmowego FPD Sp. z o.o.

Wpłat za usługi prosimy dokonywać na nr: 98 1090 2040 0000 0001 3197 0957

Bankier Finanse osobiste

Idea Bank rezygnuje z kas. "Można wpłacać w Getinie"

Idea Bank podjął decyzję o wycofaniu obsługi kasowej z kolejnego oddziału - tym razem we Wrocławiu. Była to jedyna placówka banku w tym mieście. Jak dowiedział się Bankier.pl, klienci Idea Banku mogą dokonywać wpłat gotówkowych w placówkach Getin Banku.

Koniec awarii w Idea Banku. "Środki zostały zwrócone"

Czytelnicy Bankier.pl donoszą, że w wyniku awarii Idea Bank niesłusznie pobrał z kont klientów podwójne kwoty dokonanych transakcji. Bank przeprasza za problemy i za... rozsyłane automatem SMS-y o rzekomym przekroczeniu salda.

Bank Pekao otworzył 343 tys. nowych rachunków osobistych od początku roku

Bank Pekao od początku roku otworzył 343 tys. rachunków osobistych; to o18 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. - poinformował w poniedziałek bank. W trzecim kwartale br. co drugie konto założyły osoby w wieku do 26 lat.

771 razy zapłaciła cudzą kartą, zanim zatrzymała ją policja

Krakowska policja zatrzymała 62-latkę, która 771 razy zapłaciła za zakupy znalezioną, cudzą kartą płatniczą. Ukradła w ten sposób 6,5 tys. zł. Za popełnione przestępstwo kobiecie grozi do 10 lat więzienia.

Mobile only. Polacy wybierają bank w smartfonie

Z bankowości mobilnej w Polsce korzysta już 13 mln klientów banków, z czego 10 mln wykorzystuje w tym celu aplikację mobilną – wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Bankier.pl i PRNews.pl. Już ponad 5 mln klientów jest mobile only.

Przerwy techniczne w bankach. W ten weekend karta może nie zadziałać

Oto, z jakimi utrudnieniami będą się borykali w weekend klienci Banku Pekao, Santandera, Getin Noble Banku czy ING Banku Śląskiego,.

NBP: Banki w najbliższych latach mogą zwiększać zaangażowanie w kredyty konsumpcyjne

Banki w najbliższych latach mogą zwiększać zaangażowanie inwestycje o wyższej dochodowości, a w szczególności w kredyty konsumpcyjne - ocenia NBP w raporcie.

W długi weekend fuzje banków. Będą problemy dla klientów

W nadchodzący weekend dwa banki zapowiedziały dłuższe przerwy techniczne. W obu przypadkach wiążą się one z prowadzonymi fuzjami. Bank Millennium przejmie Euro Bank, a BNP Paribas wchłonie systemy byłego Raiffeisen Polbanku. Obie przejmowane marki ostatecznie znikną z rynku.

Bankowy rozkład jazdy na listopad 2019 r.

Listopad to miesiąc, który zapadnie w pamięć klientom korzystających do tej pory z produktów eurobanku oraz Raiffeisen Polbanku. 

Konto za zero, ale za to "z gwiazdką"

Konto za zero? Po bliższym przyjrzeniu się ofercie okazuje się, że większość banków stawia przy opłatach gwiazdki zapowiadające konieczność spełnienia warunku zwalniającego.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 - 2019 FPD Sp. z o.o.